SLUŽBY ZADARMO

Kalkulačka oddlženia - posúdime, či je vo Vašom prípade možné oddlženie

Tento výpočet je len informatívny a nie je záväzný. Všetky údaje slúžia len na informatívny charakter výpočtu a nebudú posunuté žiadnej tretej strane. V prípade uvedenia telefónneho čísla alebo mailovej adresy Vás môžeme kontaktovať za účelom dohodnutia konzultácie.

Celková výška vášho dlhu *
Váš celkový mesačný príjem *
Orientačná výška vášho majetku *
Mesačný príjem počas oddlženia (odhad)
Manžel(ka)
Vyživovacia povinnosť
 
Ak chcete, aby sme vás kontaktovali, vyplňte prosím aspoň jeden kontaktný údaj (email alebo telefón):
E-mail *
Telefón
Okres
Poznámka
Toto pole musí ostať prázdne (ochrana proti s.p.a.m.o.m):

ODDLŽENIE

Osobný bankrot je pre mnohých záhadou a strašiakom. Fakt je, že umožňuje dostať svoje početné dlhy pod kontrolu a čiastočne sa ich aj zbaviť. Predovšetkým umožní subjektu dýchať. Osobný bankrot sa skladá z dvoch častí, pričom kancelária vám poskytne služby, ktoré vám umožnia zistiť, či viete splniť podmienky, ktoré žiada zákon, a poskytne poradenstvo s tým spojené.

Klientom v tejto súvislosti poskytujeme :
* Vypracovanie návrhov.
* Konzultáciu počas priebehu konkurzu a procesu oddlženia.

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

V dennej agende vám poskytneme služby spojené so založením obchodnej spoločnosti, poradíme možnosti a vhodnosť. Poskytneme kompletný servis založenia, vedenia a likvidácie obchodnej spoločnosti

V tejto oblasti poskytujeme:
* založenie obchodnej spoločnosti, prípadne organizačnej zložky,
* zastupovanie vo veciach obchodného a živnostenského registra,
* likvidácia obchodných spoločností,
* fúzie a akvizície ( príprava podkladov pri predaji a prevzatí podniku),
* kompletnú bežnú agenda obchodných spoločností.

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK A EXEKUČNÉ PRÁVO

V podnikateľskej činnosti patrí k otázkam, ktoré trápia najmä živnostníkov. Kancelária v tomto smere poskytuje služby spojené s racionálnym a individuálnym prístupom s cieľom dosiahnutia uspokojenia pohľadávok klienta.

V tejto oblasti poskytujeme :
* služby spojené s lustráciou potenciálneho partnera v obchodnom vzťahu – jeho bonitu a prípadnú schopnosť splácať záväzky,
* správu pohľadávok,
* vypracovanie návrhov na vydanie platobného rozkazu,
* vymáhanie pohľadávok v konkurznom konaní,
* zastupovanie v exekučnom a rozhodcovskom konaní,
* vypracovanie námietok proti uzneseniu o začatí exekúcie,
* vypracovanie návrhu na odklad výkonu exekúcie a návrhov na zastavenie exekúcie,
* konzultácie a poskytovanie procesných prostriedkov pre účastníkov exekučného konania,
* ochranu spotrebiteľov v exekučnom konaní.

OBČIANSKE PRÁVO A RODINNÉ PRÁVO

Z hľadiska právnych noriem predstavuje širokú oblasť právnych vzťahov. V tomto smere poskytuje advokátska kancelária rozsah služieb najmä v oblastiach spojených s vypracovaním zmlúv, ich stanovísk a zastupovaním klientov v predsúdnych a súdnych konaniach

V tomto smere poskytujeme :
* vypracovanie zmlúv najmä kúpno-predajných a nájomných,
* zastupovanie klientov v súdnom konaní, ako aj mimosúdnych konaniach,
* zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch , vypracovanie výpovedí,
* uplatňovanie nárokov z pracovnoprávnych vzťahov,
* zastupovanie klientov v katastrálnom konaní.

TRESTNÉ PRÁVO

V tejto náročnej oblasti verejného práva poskytuje kancelária možnosť obhajoby a úkony právnej pomoci od fázy predsúdneho konania. Klientom poskytujeme možnosť zastupovania v trestnom konaní od obhajoby až po zastupovanie poškodených v tzv. adhéznom konaní.

V tomto smere poskytujeme :
* vypracovanie podaní a zastupovanie na jednotlivých úkonoch trestného konania,
* iniciovanie zmieru a zastupovanie poškodených a uplatňovanie ich práv v adhéznom konaní,
* konzultáciu s klientmi v jednotlivých fázach trestného konania.

KOMUNÁLNE PRÁVO

Právne služby v danej oblasti poskytujeme najmä obciam. Ide o právnu oblasť, v ktorej je rozsiahla sieť právnych vzťahov, či už verejného, ako i súkromného práva, v ktorých samosprávna jednotka vystupuje. Fungovanie obce ako samosprávnej jednotky je neraz spojené s otázkami rôznych vzťahov, či už projektov, v ktorých vystupuje obec ako subjekt verejného práva, ale aj ako zamestnávateľ a obchodný partner.

V danej oblasti poskytujeme tieto služby:
* služby spojené s analýzou a prípravou noriem vydaných samosprávou, vypracovanie stanovísk a postupov v konaní po proteste prokurátora,
* vypracovanie návrhov a stanovísk a zastupovanie obce v súdnych a iných konaniach pred orgánmi verejnej moci,
* správu a vymáhanie pohľadávok samosprávy,
* poskytovanie služieb sprostredkovaných samosprávou pre obyvateľov obce,
* poradenské služby v oblasti verejného obstarávania.

PRÁVO K NEHNUTEĽNOSTIAM

Predaj, kúpa a nájom nehnuteľností prináša so sebou právne vzťahy, ktoré sú najčastejšie spojené s investíciou, či už podnikateľov, alebo občanov, s cieľom zefektívnenia svojich finančných prostriedkov alebo zabezpečenia bývania. V tomto smere poskytuje kancelária službu realitným maklérom, ale aj občanom v súvislosti so zastúpením potenciálnych záujemcov o kúpu nehnuteľností.

V tomto smere poskytujeme klientom tieto služby:
* právne posúdenie vzťahov k nehnuteľnostiam
* poradenstvo pri vypracovaní návrhov na zriadenie vecných bremien a záložných práv,
* uplatnenie dispozičných práv k nehnuteľnostiam,
* zastupovanie klientov v katastrálnom konaní a pri uplatňovaní ich práv vo vzťahu k nehnuteľnostiam.

 

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Meno *Vaša správa *
Telefónne číslo
Emailová adresa *
Toto pole nechajte prázdne!
Pole označené * sú povinné.